2034 ، قسمت چهارم: کمین جزایر اسپراتلی“در طی هزار سال ، آمریکا به عنوان یک کشور به خاطر نمی ماند ، بلکه فقط به عنوان یک لحظه زودگذر یاد می شود.”


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>