2034 ، قسمت دوم: گرفتگی در واشنگتن دی سی“خیلی چیزها در جریان بود و با این حال آنها هیچ خبری نداشتند. همه چیز به خطر افتاد. ”


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>