هیچ بهانه ای برای نادیده گرفتن هشدارهای مربوط به تروریسم داخلی وجود نداردقیام کاپیتول از طریق شبکه های اجتماعی برنامه ریزی شده بود – و هنوز هم در روز روشن در اینترنت برنامه ریزی می شود.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>