سیاه چال ، اژدها و تنوعDungeons & Dragons چند ماه گذشته را صرف آغاز دوره جدیدی از تنوع و فراگیری کرده است ، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام وجود دارد.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>