عمان از مناطق مطلوب برای صخرهنوردی است. بهترین آیتم برای مسافرت به میهن عمان و اخذ اقامت عمان، سرمایهگذاری در همین سرزمین است؛ دولت از ایدهها و بیزنس پلنهای پر سود حتی فارغ از سرمایه مهم آغوشی باز هتل و عمان حمایت میکند. بلندترین قلهٔ این رشتهکوههای بزرگ که از همین مناطق عبور می‌نماید کوه حجر نامی میشود. در اکثر بخشهای سرزمین عمان رشتهکوههای تبارک و سختگذر حجر که از دشتها و جلگههای از رأس مسندم شروع میشود ودر امتداد امارت رأسالخیمه و فجیره و سلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامونهای «الجو» امتداد یافتهاست میپوشاند. در برهه زمانی دیر باز مرزو بوم عمان سلطنت مسقط وعمان مینامیدهاند. در انتها مدت دوران معتبر و در رخ راضی بودن کارفرما، متقاضی میتواند مدت زمانه دارای ویزای کاری را تمدید کند. برای آنکه بتوانیم گامهای تجارت دارای عمان را به صحت برداریم، باید نخست آشنایی جامعی در خصوص اقتصاد آن داشته باشیم. جوانان به جهت نشان دادن موافقت، انگشت شستشان را به سمت بالا میگیرند. در دوران سلطنتی محمدرضاشاه پهلوی زمانی که چریکهای چپ جنبشی را در عمان و ظفار شروع کردند دولت آن زمان کشور ایران به جهت امداد به حکومت آن مرزوبوم نیروهایی را به عمان فرستاد.قابل ذکر می باشد یک سوم جمعیت عمان را قومیت بلوچ تشکیل می دهند که در پست های حیاتی اداری و نظامی حضور دارند . محافظة مَسقَط و بخشهای توابع اش قلب مرزو بوم عمان را تشکیل میدهند، تمام نهادهای پهناور دولتی در مسقط قرار دارند، شهر مسقط یک عدد از قدیمیترین شهرهای عمان است. به این ترتیب آل بویه که بحران اقتصادی عراق پایههای حکومت آن ها را به شدت متزلزل میکرد تلاش داشتند با محافظت عمان از باقی مانده تجارت خلیجفارس که در نهایت به بندر بصره منتهی می‌شد دفاع کنند. این کوهها مهم وجودی که نظیر دیوار سنگی مدوری بندر مَسقَط را احاطه کردهاند، غالباً از هم انقطاع هستند و از نحوه فواصل آن ها میتوان به پشت کوهها روش یافت.

ایندکسر