در پرانه اقتباسی از «رویای ساحل» و «خاطرات بندباز» برگزار شد.