در کشورهایى که تکنولوژى اطلاعات و ارتباطات فرسوده و گسترش نایافته هست گمان این که یک نظام سیاسى توتالیتر از جانب کشورهایى که از تکنولوژى اطلاعاتى پیشرفته برخوردارند بر آنها بار شود است; همان جور که امروز بیش تر کشورهاى اسلامى واپس نگه داشته شده تهاجم فرهنگى بیگانگان مستبد را تجربه مى کنند و براى رویارویى اهمیت آن حساس دشوارى رو به رویند. 3. گمان دیگرى که براى توتالیتر شدن نظام سیاسى آتی برده شده همین می باشد که: مهم پیشرفت تکنولوژى ارتباطات حیات اقتصادى سیاسى و فرهنگى بسیارى از کشورها به هم لینک خورده میباشد و ادامه و کارامدى چنین پیوندى به دگرگونیهاى پایین ساختارى و پدید آوردن سازمانهایى که نیز از لحاظ ساختارى و هم ازجهت کارکرد فراسوى ملتها و کشورها سیر کند نیاز دارد. همین یورش یک سویه همان توتالیتریسم اطلاعاتى و ارتباطى بیش نیست.امّا کشورهایى که تکنولوژى ارتباطات و داده ها و هم کانال اطلاعاتى آن ها یکسان کمال پذیرفته و گسترش یافته و همترازند و هم گنجایى دیتا ها و توانایى پردازش آنها و حجم بروندادشان برابر میباشد گمان بستگیهاى توتالیتر در عرصه داده ها که به نظام سیاسى توتالیتر خواهد انجامید در بین آن ها خیلى ضعیف و نزدیک به صفر است. به عبارتی دسته که در یادکرد همین مقوله در مباحث قبل ابلاغ گردید مهندسى ژنتیک دگرگونیهاى اساسى اى در ساختار وجودى آفریدگان که در برگیرنده ویژگیها ساختار میزان رنگ رویش مقاومت تندرست و … شکل آفرینى میزان گیرى سطح سازى آفرینش یکسان کردن که در آیات یاد شده آمده اند. کردن داده ها نوین در ژنها بویژه در (نوکلئیک)(D.N.A) مى توان رشد نبات را یک سری برابر از ترازو شناخته شده و معمول ارتقا داد. نظیر همین بیان در مورد آفرینندگى تصویرگرى نیز برابرى و ترازسازى نیز راست گو است. در صورتی که اولى هست در این رخ مهندسى ژنتیک جایگزین آفرینش گرى آفریدگار شده می باشد نیکی در طول بلکه در عرض آن و این حساس آموزه هاى دینى در آیتم آفرینش گرى و پروردگارى خدا ناسازگار است. همچنین در مورد انسان چنانکه گذشت انسانهایى با گنجاییهاى متعدد ادراکى حرکتى و هوشى اوصاف اخلاقى و رفتارى ویژه اندام بزرگ یا این که کوچک… به هر حالا مى قدرت نتیجه گرفت که تکنولوژى توسعه و گسترش گنجاییها و استعدادهاى انسانى را در زوایاى علمى فنى هنرى کنشى سیاسى اقتصادى تجربى و… تمامى اینها نشان و حکایت از دگرگونى اصولی در نظم طبیعى و شناخته شده حیات و هستى دارد که برایند کنش رویارویى ذهن انسانى کلیدی عین بیرونى و طبیعى است. طرح توسعة بقاع شریف نبوی در سه تراز انجام می شود؛ مرحلة در آغاز همین طرح، ظرفیت مسجد نبوی را تا بیش از ۸۰۰ هزار نمازگزار ارتقاء خواهد داد. متاع این چادر ها از الیاف شیشه ای است که اجازة نفوذ نور را تا نسبت 80 خرید دوربین مدار بسته ساری درصد می دهد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بخش اعظم در آیتم خرید دوربین مدار بسته ارزان لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر