ثبت نام اصحاب رسانه در جشنواره «پراودا کینو» آغاز شد.