توییت های Birders باعث فلپ آنلاین می شوندبه اشتراک گذاری عکس ها و جزئیات مکان مشاهده پرندگان نادر ، جامعه تماشای پرندگان را تحریک می کند. اما برخی نگرانند که قرار گرفتن در معرض حیوانات را تهدید کند.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>