بهترین لباس برای کار در خانه با راحتیهیچ کس دیگر وقت ندارد که حرفه ای به نظر برسد. کافی است یکی از آن کلاه ها ، پیراهن ها یا شلوارهای عرق را بریزید و در دامان خود را گرم کنید.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>