[ad_1]

ایده احیای مجدد مردم به عنوان موجودات دیجیتالی کمتر و کمتر فرضی می شود. اما فقط به این دلیل که کاری انجام می شود همیشه به معنای مجبور بودن نیست.

[ad_2]

منبع: sadeh-news.ir