آینده کار: “یادآوری” توسط لکسی پاندل“نداشتن هوشیاری ، تسلیم شدن در برابر نیستی تاریک مرگ ، بهتر از وجود داشتن با بخشی جزئی بود.”


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>