آینده کار: “پیکربندی های مشترک ذهن ها” توسط لتی پرل“ما دیگر فقط یک ماشین خلق شده به نام هوش مصنوعی نبودیم. ما شدیم هوش جایگزین. ”


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>