“آخرالزمان یک فرد زندگی روزمره شخص دیگر است”لینگ ما با Xiaowei Wang ، نویسنده مزرعه مرغ Blockchain ، یک مطالعه شگفت انگیز در مورد چگونگی شکل گیری فناوری اقتصاد در چین صحبت کرد.


منبع: sadeh-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>